Information från styrelsen

Efter sommarens årsstämma har överenskommelse träffats med berörda medlemmar ang. gångstigen från kiosken ner mot badbryggan. Stigen kommer att jämnas och breddas något genom klippning av kantgräs.

 

I början på november har buskröjning av området väster om kiosken ner till sjöbodarna utförts. Ett stort tack till alla som hjälpt till med detta.

 

Länsstyrelsens miljöenhet har i november föreslagit att miljöprövnings-delegationen ska besluta om att tillstånd beviljas för Borgholm Energi AB till verksamhet vid Sandviks avloppsreningsverk samt uppförande av överföringsledningar från bl. a. Djupvik. Detta innebär att slutgiltigt beslut om tillstånd för avloppsanläggningen kommer att beviljas inom kort.

Styrelsen följer fortsatt ärendet och återkommer när ytterligare information föreligger.

 

Faktura på medlemsavgifter för kommande 3-årsperiod har skickats ut. Se närmare info under ”anslagstavlan”.

 

Lantmäteriet har kontaktat styrelsen ang. tillkommande fastigheter på exploateringsfastigheten Lofta 1:2. Där kommer 18 fastigheter att tillkomma och enl. prel. överenskommelse kommer 14 av dessa att tillföras vår förening medan 4 fastigheter kommer att tillhöra lofta-föeningen. Styrelsen kommer på nyåret att träffa förrättande lantmätare i ärendet och då kommer också några ytterligare frågor med anknytning till föreningens ansvarsområde att tas upp.

 

Alla medlemmar önskas en god fortsättning på det nya året!

 

Styrelsen

 

2009-01-03